Metoda termodesorbcyjnej chromatografii gazowej (Td-GC/MS ) doskonale nadaje się do różnicowania oraz identyfikacji tuszy. Wynika to z faktu , że w odróżnieniu od tradycyjnych metod chromatograficznych, w których analizie poddawany jest roztwór –wyciąg substancji rozpuszczalnych, badaniami objęte są też substancje nierozpuszczalne, np. wielkocząsteczkowe polimery. Substancje te ulegając w wysokiej temperaturze degradacji umożliwiają identyfikację substancji polimerycznych stosowanych jako zagęstnik tuszy. Donosił o tym fakcie J. Bugler w swojej publikacji z 2005 roku. Niestety metoda ta ma też swoje ujemne strony, albowiem w wysokiej temperaturze termodesorbcji (200 C) rozkładowi ulegają składniki papierowego podłoża co ewidentnie „zanieczyszcza” uzyskany chromatogram. Pomocą w tej sytuacji może być prowadzenie akwizycji w technice monitorowania pojedynczych jonów – SIM, pod warunkiem, że posiada się wiedzę jakich substancji poszukujemy  w analizowanej próbce. Sytuacja ta z punktu widzenia analityka stanowi analogię do tej, gdy w próbce z miejsca zdarzenia np. katastrofy lotniczej czy też obszaru skażonego bronią chemiczną poszukuje się śladów materiałów wybuchowych, czy też gazów bojowych. Na szczęście dla analityka istnieją narzędzia pomocne w rozwiązaniu tego problemu. Jednym z nich jest program o nazwie AMDIS* umożliwiający dekonwolucję widm masowych i późniejszą ich identyfikację w oparciu o odpowiednie biblioteki NIST**.

* Automatic Mass Spectral Deconvolution and Identification System,

**National Institute of Standards and Technology